ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ

MİSYONU


Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve tıbben gelişimine katkı sağlamak üzere;

Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini tıbbın ulaştığı en üst düzeyde yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak,

Sağlık alanında her konuda yeni bilgi ve uygulamaları geliştirmesini desteklemektir.


ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ

VİZYONU


Tıbbın tüm hizmetlerinde mükemmellik, müşteri memnuniyeti ,iyi ve doğru çalışan bir ekip , uygulamalarıyla tanınmış kendini geliştirebilen , dünya standartlarında modern bir sağlık tesisi olmak.

KURUMUMUZ


Özel Avicenna Hastanesi çalışanını paydaş olarak kabul eder takip çalışması ile misyon ve vizyonuna uygun olarak amaçlarına ulaşmayı hedefler. Bütün çalışanlarının kanuni haklarına saygı duyar ve bu haklarını kullanmasını sağlar.

Çalışanlarına insan onuruna yakışan karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan bir çalışma ortamı sunar. Bu konudaki sorumluluklarının bilincinde olarak bütün çalışanlarına eşit ve adil davranır.

ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ HİZMET TANIMI


Hastanın kapsamlı hemşirelik bakımı adına verdiğimiz bedensel, psikolojik, sosyal tüm bakım ihtiyaçlarının karşılanmasını, hasta ve ailesinin sağlık eğitimini içine alan hizmetlere Sağlık Hizmetleri denir.


ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ HEMŞİRELİK

HİZMETLERİ AMACI


Hemşirelik bölümünün amacı; hasta birey ve ailesine kapsamlı, etkili ve iyi planlanmış bir hemşirelik bakımı sunmaktır.

Hemşirelik bölümü ayrıca hemşire ve yardımcı personeli seçmek, eğitmek ve yönetmekten sorumludur.


ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ’NİN HİZMETLERİNDE TEMEL ETİK İLKELERİ


 • Bireylere saygı

 • Otonomi ( karar verme )

 • İyilik

 • Zarar vermeme

 • Dürüstlük

 • Güvenilirlik

 • Bağlılık ( sözünü tutma )

 • AdaletHASTA HAKLARI


Bu sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 • Sağlık hizmetinden genel olarak faydalanma.

 • Irk, dil, din, cinsiyet, mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma.

 • Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenme.

 • Sağlık kuruluşu seçme ve değiştirdiği, seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma.

 • Sağlık hizmeti verecek olan tüm personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme.

 • Sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak isteme.

 • Mahremiyetine saygı gösterilmesi ve bunu isteme.

 • Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma.

 • Kanunen zorunlu olan haller dışında doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme.

 • Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya ve kuruluş içinde güvenli olmayı bekleme ve bunu isteme.

 • Kuruluş imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirme.

 • Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik ve şefkatli sağlık hizmeti alma her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici tüm etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma.

 • Belirlene usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme.

 • Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkânlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan hekimin uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurma.

 • Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava

 • Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanma

 • Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme HAKKI VARDIR.


HASTA SORUMLULUKLARI


 • Kişiler kendi sağlıklarına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

 • Kişi uygunsa kan verebilir veya organ bağışında bulunabilir.

 • Sağlık, soysal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek zorundadır.

 • Sağlık karnesinin vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

 • Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam olarak vermelidir.

 • Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymak zorundadır.

 • Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

 • Hastanın; Tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık ekibi ile işbirliği içinde olması beklenir.

 • Hastanın; Aldığı randevu tarih ve saatine uyması, değişiklikleri ilgili yerlere bildirmesi gerekir.

 • Hastanın; Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

 • Hasta; Hastane ekipmanına verdiği zararı karşılamak zorundadır.

 • Hasta; Bakım ve tedavisiyle ilgili önerileri dikkate dinlemeli ve anlamadığı noktaları sormalıdır.

 • Hastanın; Bakım ve tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlamama durumu söz konusu ise bunu sağlık ekibine bildirmesi gerekir.

 • Hasta; Tedaviyi reddetme ve öneriler uymamadan dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 • Verilen sağlık hizmetleri hakkında önemli konularda karar ve rıza vermek durumundadır.


ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ ÇALIŞANLARINDAN BEKLENEN PROFESYONEL DAVRANIŞLAR


 • İş disiplinine uygun bir şekilde çalışır.

 • Kendisi, diğer çalışanlar, hasta ve yakınları için sağlıklı, hoş bir çevre sağlayarak kişiliği ile olumlu bir imaj sergiler.

 • Hasta odaklı çalışır.

 • Gerektiğinde başkalarına yardımcı olur.

 • Hoşgörü ve eşitlik ilkesi çerçevesinde kişisel karaktere bakmaksızın bireyin sağlık gereksinimlerini karşılar.

 • Diğer sağlık çalışanları ile ayrımcı olmayan bir ekip ilişkisi kurar.

 • Tedaviyi istemeyenlerin hakkına saygılıdır.

 • Hasta haklarını davranışları ve çalışmasıyla destekler.

 • Hastanın mahremiyetine karşı son derece saygılı davranır, mahremiyeti korur.

 • Hasta ve yakınlarına empati ile yaklaşır.

 • Çalışma arkadaşlarına profesyonelce yaklaşır.

 • Yanlış , etiğe aykırı ve yasal olmayan işleri , tarafsız olarak ilgili mercilere rapor eder.

 • Bakım ve tedavi ile ilgili kayıtları tam ve doğru olarak tutar.


ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ


 • Tüm personel mesai saatinden 15 dk. önce üniformasını giymiş, hazır şekilde biriminde bulunmak zorundadır.

 • Mesai saati içinde hiçbir personel izinsiz hastane dışına çıkamaz.

 • Acil durumlarda, personelin hastane dışına çıkması için amirinden yazılı olarak izin alması gerekir.

 • Personelin hastane içinde sigara içmesi kesinlikle yasaktır.

 • Personelin üniforma ile hastane dışına çıkması kesinlikle yasaktır.

 • Personel; İkametgâh, telefon, medeni hal, suç durumu vb. hususlarda bir değişiklik olması halinde, bunu en geç bir hafta içinde yazılı olarak ( belgeleriyle birlikte ) İdari Amir’e bildirmek zorundadır.

 • Personelin hastanede yaptığı iş, yönetim ve organizasyon gereği veya sürekli olarak değiştirilebilir.

 • Birim sorumlusu personele yaptığı işle uygun olmak kaydıyla, vekaleten veya ek olarak başka bir görev verebilir.

 • Personel görevini yerine getirirken kullandığı her türlü araç, gereç ve demirbaşa gerekli özeni göstermek zorundadır. Aksi halde açtığı zararı ödemekle yükümlüdür.


 • Görevden ayrılan personel elinde bulunan işletmeye ait belgeleri, araç ve gereçleri geri vermek zorundadır.

 • Hastaneye ait alet, malzeme ve demirbaşlar başhekim ve genel müdürün izni olmaksızın kesinlikle hastane dışına çıkarılamaz, özel işlerde kullanılamaz.

 • Personel kullandığı bilgisayarın kullanıcı adını ve şifresini başkasına veremez. Bilgisayarı görevi dışında başka bir amaç için kullanamaz.

 • Personel hastanedeki görevi dolayısıyla edindiği işyeri, işveren veya hastalarla ilgili her türlü bilgi ve sırları saklamakla yükümlüdür.

 • Personel yönetiminin bilgisi ve izni dışında hastaneyi ilgilendiren herhangi bir konuda yazılı veya görsel basına bilgi veremez. Yayın organlarında yazı yazamaz.

 • Personel kurumunun kendisine tanıdığı olanak dışında hastane telefonlarını özel görüşmeleri için kullanamaz.

 • Hastane içinde bulunduğu sürece personel yaka kartı takmak zorundadır.

 • Hastane içinde yüksek sesle konuşulamaz ve herhangi bir rahatsızlık yaratılamaz.

 • Personel hasta ve yakınlarına karşı son derece nazik, kibar ve saygılı davranmak, kendileriyle herhangi bir tartışmaya girmekten kaçınmak zorundadır.

 • Hastanın hekimi dışında hiçbir kimse hasta yakınlarına bilgi verme yetkisine sahip değildir.


ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ


Tüm birimlerde çalışan erkek personeller için geçerlidir.


 • Her mesai başlangıcında sakal traşı olmuş, saçlar temiz, gerekli düzen sağlanmış olarak görevine başlamalıdır.

 • Kurum tarafından belirlenmiş olan forma; temiz ve ütülü olacak, yaka kartı takılacak.

 • Giyilen çoraplar; temiz, sade ve forma rengine uyumlu olacak. Terlikler temiz ve yıpranmamış olacak.

 • Saat ve alyans dışında herhangi bir takı takılmayacak.

 • Genel vücut hijyenine dikkat edilecek ve ter kokusu olmayacak.

 • Tırnaklar uzatılmayacak.

 • Gömlek giyen personel, kravat takacak ve gömleklerinin temiz olmasına özen gösterecekler.

 • Ayakkabılar; boyalı, yıpranmamış, giysi bütünlüğünü bozmayacak şekilde olacak.

 • Forma üzerine her ne sebeple olursa olsun sivil kıyafet ( kazak, hırka vb ) giyilmeyecek.


Tüm birimlerde çalışan bayan personeller için geçerlidir.


 • Her mesai başlangıcında saçlar temiz, gerekli düzeni sağlanmış ve toplanmış olarak görevine başlamalıdır.

 • Kurum tarafından belirlenmiş olan forma; temiz ve ütülü olacak, yaka kartı takılacak.

 • Giyilen çoraplar; temiz, sade ve forma rengine uyumlu olacak. Terlikler temiz ve yıpranmamış olacak.

 • Saat, alyans ve küpe ( büyük ve sallantılı olmayan ) dışında herhangi bir takı takılmayacak.

 • Genel vücut hijyenine dikkat edilecek ve ter kokusu olmayacak.

 • Abartılı olmayan, gözü yormayan makyaj yapılacak.

 • Tırnaklar uzatılmayacak renkli oje kullanılmayacak.

 • Gömleklerin ütülü ve temiz olmasına, fuların gömlek üzerinde uygun bir şekilde durmasına özen gösterilecek.


 • Eşarp kullanan personel formasına uygun renkte eşarp seçecek.

 • Ayakkabılar; Temiz, boyalı, yıpranmamış olacak. Ayakkabı topuğu fazla yüksek olamayacak. Ayakkabının burun kısmı kapalı olacak, forma bütünlüğü korunacak.

 • Forma üzerine her ne sebeple olursa olsun sivil kıyafet ( kazak, hırka vb ) giyilmeyecek.